มาตรฐานชื่อตัวแปร
มาตรฐานชื่อตัวแปรที่เป็นสากล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

..........................................