มาตรฐานรหัสการจัดจำแนก

 

 • มีรูปแบบของรหัส คือ  “1”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 1 ระดับ ประกอบด้วยเลข 1 หลัก ได้แก่
 •  
 •  
 •           สำหรับกรณีของผู้ให้ข้อมูลปฏิเสธที่จะตอบหรือไม่ตอบอะไรมาในคำถาม ให้ผู้ถามหรือผู้ลงรหัสระบุประเภทของคำตอบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 •  
  • 8 ปฏิเสธที่จะตอบคือผู้ให้ข้อมูลแสดงความตั้งใจที่จะไม่ตอบคำถาม
  •  
  • 9 ไม่ระบุคือผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ตอบอะไรมาในคำถาม
 •  
 • อย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไม่ชัดเจน ตอบมาทั้งสองเพศ หรือไม่ตอบมา ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คำนำหน้าชื่อ หรือความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน หรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในครัวเรือน เพื่อช่วยในการแทนค่าสูญหายของข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 

[4] ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการแพทย์ชีววิทยาหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง


ตัวแปร - เพศ
มาตรฐานสถิติ - เพศ


​มาตรฐานชื่อตัวแปร - เพศ
​มาตรฐานคำนิยาม - เพศ
​มาตรฐานคำถาม - เพศ
​มาตรฐานหน่วยที่ใช้ในการเก็บสถิติ - เพศ