มาตรฐานรหัสการจัดจำแนก

 

          การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) หรือ TSIC ใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้างตาม International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev.4  คือ จัดประเภทอุตสาหกรรมที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  โดยมีรูปแบบของรหัส คือ  “12345”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 5 ระดับ ประกอบด้วยเลข 5 หลัก ได้แก่

  • ระดับที่ 1 หมวดใหญ่ (Section) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด แบ่งเป็น 21 หมวดใหญ่ แทนด้วยตัวอักษร 1 ตัว คือ A-U 
  •  
  • ระดับที่ 2 หมวดย่อย (Division) จำแนกย่อยจากหมวดใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น 88 หมวดย่อย แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-2
  •  
  • ระดับที่ 3 หมู่ใหญ่ (Group) จำแนกย่อยจากหมวดย่อย มีจำนวนทั้งสิ้น 243 หมู่ใหญ่  แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-3
  •  
  • ระดับที่ 4 หมู่ย่อย (Class) จำแนกย่อยจากหมู่ใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น 441 หมู่ย่อย แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-4
  •  
  • ระดับที่ 5 ตัวอุตสาหกรรม (Industry) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ประเทศไทยกำหนดขึ้นเอง โดยจำแนกย่อยจากหมู่ย่อย มีจำนวนทั้งสิ้น 1,091 ตัวอุตสาหกรรม แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-5

          การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล หรือ ISIC จัดจำแนกประเภทถึงระดับหมู่ย่อย (Class) เท่านั้น การจัดประเภทในระดับที่เล็กลงจากหมู่ย่อย องค์การสหประชาชาติให้เป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศ ในการพิจารณาจัดจำแนกรายละเอียดตัวอุตสาหกรรมตามโครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้จัดกลุ่มตัวอุตสาหกรรมในประเทศไว้เช่นกัน 

 

ตัวอย่างโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) หรือ TSIC สามารถแสดงได้ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร - อุตสาหกรรม
มาตรฐานสถิติ - อุตสาหกรรม
หน่วยสถิติ  (Statistical Unit)
กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมสนับสนุน
แนวคิดการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
การจัดประเภทหน่วยสถิติ
การจัดประเภทหน่วยสถิติในกรณีที่ดำเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม
การกำหนด “กิจกรรมหลัก” โดยวิธีการแบบบนลงล่าง (top-down method)
การกำหนด “กิจกรรมหลัก” โดยวิธีการแบบบนลงล่างในกรณีของกิจกรรมการขายส่งและขายปลีก
การจัดจำแนกหน่วยสถิติ
การเปลี่ยนแปลง “ประเภทกิจกรรม” ของหน่วยสถิติ


มาตรฐานชื่อตัวแปร - อุตสาหกรรม
​มาตรฐานคำนิยาม - อุตสาหกรรม
​มาตรฐานคำถาม - อุตสาหกรรม
​มาตรฐานหน่วยที่ใช้ในการเก็บสถิติ - อุตสาหกรรม

  •