มาตรฐานรหัสการจัดจำแนก

 

มีรูปแบบของรหัส คือ  “12”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 2 ระดับ ประกอบด้วยเลข 2 หลัก ได้แก่

 • - ระดับที่ 1 ประเภท (Division) ประกอบด้วยเลขรหัส 1 หลัก 
 •  
 • - ระดับที่ 2 หมวด (Section) ประกอบด้วยเลขรหัส 1 หลัก 
 •  

 

โดยที่ รหัส 9 ไม่สามารถจำแนกได้ ประกอบด้วย

 • 91 ไม่ทราบคือ ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จะตอบคำถามว่าอย่างไร รวมถึง "ไม่แน่ใจ"
 • 92 คำตอบไม่สามารถระบุได้คือข้อมูลที่ได้มามีลักษณะดังนี้
 • - อ่านไม่ออก
 • - ไม่ชัดเจนว่าคำตอบที่ได้มาหมายถึงอะไร โดยทั่วไปเกิดจากข้อมูลมีรายละเอียดไม่เพียงพอ กำกวม ไม่ชัดเจน หรือคลุมเครือ
 • - ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เช่น กาเครื่องหมายทั้งในช่องใช่และไม่ใช่ในคำถามเดียวกัน
 • - ข้อมูลมีความชัดเจนและอยู่ในขอบเขตของการจัดจำแนกอย่างเห็นได้ชัดหรืออยู่ในวัตถุประสงค์ที่กำหนด แต่ไม่สามารถลงรหัสได้เนื่องจากไม่มีรายการที่เหมาะสมในการจัดจำแนก เช่น ในการจัดจำแนกไม่ได้มีการกำหนดรายการ "ไม่ได้จัดจำแนกไว้ในที่อื่น (not elsewhere classified: nec) " หรือ "ไม่ได้ระบุรายละเอียด (not further defined: nfd)" ไว้
 • 93 คำตอบนอกขอบเขตคือข้อมูลที่ได้รับได้มามีความหมายและชัดเจน แต่เห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการจัดจำแนกหรือหัวข้อที่กำหนดไว้
 • 94 ปฏิเสธที่จะตอบคือผู้ให้ข้อมูลแสดงความตั้งใจที่จะไม่ตอบคำถาม 
 • 99 ไม่ตอบคือผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ตอบอะไรมาในคำถาม

เนื่องด้วย มาตรฐานรหัสการจัดจำแนกสถานภาพการทำงานที่กำหนดไว้ข้างต้นนั้น เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในการผลิตสถิติของประเทศ หากผู้ใช้มาตรฐานต้องการรายละเอียดของข้อมูลที่มากขึ้นกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยยังคงโครงสร้างหลักเพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบได้ เช่น ต้องการจำแนกประเภทสถานภาพการทำงานของลูกจ้างให้ละเอียดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวกับลูกจ้างประจำ  หรือแบ่งออกเป็นลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน ก็สามารถทำได้โดยแตกรหัสภายใต้สภาพภาพ “ลูกจ้าง” ได้ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง  การแตกรหัส “ลูกจ้าง” ออกมาอีก 3 ประเภท คือ ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร - สถานภาพการทำงาน
มาตรฐานสถิติ - สถานภาพการทำงาน
แนวคิดที่ใช้ในการจัดจำแนกประเภทของงาน
การจัดจำแนกสถานภาพการทำงาน 
แนวทางการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “งานที่ได้รับค่าจ้าง” และ “งานส่วนตัว”
การจัดจำแนกสถานภาพการทำงานของกลุ่มพิเศษ


มาตรฐานชื่อตัวแปร - สถานภาพการทำงาน
​มาตรฐานคำนิยาม - สถานภาพการทำงาน
​มาตรฐานคำถาม - สถานภาพการทำงาน
​มาตรฐานหน่วยที่ใช้ในการเก็บสถิติ - สถานภาพการทำงาน