มาตรฐานรหัสการจัดจำแนก


          ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นวันเดือนปีเกิด ผู้จัดทำข้อมูลจะต้องนำวันเดือนปีเกิดมาประมวลผลเป็นอายุเต็มปีบริบูรณ์ ดังนั้นมาตรฐานรหัสการจัดจำแนกจึงอยู่ในรูปแบบของรหัสที่ใช้ในการจัดเก็บอายุเต็มปีบริบูรณ์ คือ  “111”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 1 ระดับ ประกอบด้วยเลขรหัส 3 หลัก  ซึ่งกำหนดรหัสการจัดจำแนก ดังนี้

 

 

 

 

 

ตัวแปร - อายุ
มาตรฐานสถิติ - อายุ


​มาตรฐานชื่อตัวแปร - อายุ
​มาตรฐานคำนิยาม - อายุ
​มาตรฐานคำถาม - อายุ
มาตรฐานหน่วยที่ใช้ในการเก็บสถิติ - อายุ