มาตรฐานรหัสการจัดจำแนก
(Statistical Standard Classification)
มาตรฐานรหัสการจัดจำแนกที่เป็นสากล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

                1. Reference Classifications เป็นการจัดจำแนกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสากล โดยจะต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การ แรงงานระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น และเป็นประเภทของการจัดจำแนกที่ประเทศต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการจัดจำแนกของตน โดยอาจใช้เป็นตัวอย่าง ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดจำแนก ทั้งในส่วนของโครงสร้างและการจัดลำดับ 

            2. Derived Classifications เป็นการจัดจำแนกที่จัดทำขึ้นโดยใช้ Reference Classifications เป็นหลัก เฉพาะในส่วนของโครงสร้างและการจัดลำดับ โดยมีการเพิ่มรายละเอียดหรือมี การปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศหรือกลุ่มประเทศต่างๆ 

            3. Related Classifications เป็นการจัดจำแนกที่มีการอ้างอิงถึง Reference Classifications แต่มีเพียงบางส่วนที่สอดคล้องกับ Reference Classifications ซึ่งไม่เป็นมาตรฐานสากลจึงไม่ สามารถนำไปเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ได้
 
           สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำมาตรฐานรหัสการจัดจำแนกแบบ Reference Classifications ซึ่งเป็นการจัดจำแนกที่มีโครงสร้างและการจัดลำดับเช่นเดียวกับมาตรฐานสากลที่เป็นต้น ฉบับทุกประการ ทำให้ข้อมูลที่จัดจำแนกตามแบบดังกล่าว สามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้ทั้งในระดับของโครงสร้างหลักและในแต่ละระดับย่อยของการจัดจำแนก และในการจัดทำมาตรฐานรหัสการจัดจำแนกแต่ละเรื่อง สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขึ้นมาพิจารณา