SEEA คืออะไร?

 

 

 

 ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (System of Environmental Economic Accounting: SEEA)

มาตรฐานสถิติที่บูรณาการการจัดทำข้อมูลสถิติทั้งมิติทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในกรอบการดำเนินงาน (Framework) เดียวกัน โดยมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเผยแพร่แนวคิดระบบบัญชี SEEA ตั้งแต่ปี 1993 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานทางด้านสถิติที่ตกลงร่วมกัน

ระหว่างประเทศเพื่อใช้ในการวัดค่าทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจร่วมกัน โดย UN Statistics Commission มีมติยอมรับ SEEA 2012 Central Framework   ให้เป็นมาตรฐานระดับสากลฉบับแรกของการจัดทำบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (UN, n/d)

                   SEEA เป็นมาตรฐานการจัดทำสถิติในรูปแบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การจัดทำข้อมูลให้ความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวคิดคือ ระบบเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบเศรษฐกิจจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น แร่ ที่ดิน ต้นไม้ แหล่งน้ำ น้ำ และระบบนิเวศ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้งานในระบบเศรษฐกิจแล้วจะถูกส่งกลับระบบสิ่งแวดล้อมในรูปของเสีย เช่น น้ำเสีย ขยะ มลพิษทางอากาศ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลใช้ในการปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ SEEA และ SDGs จะเห็นว่าการพัฒนา SEEA จะช่วยตอบโจทย์การทำข้อมูลเพื่อตอบสนองตัวชี้วัด SDGs ได้ทั้ง Goal 2, Goal 6, Goal 7, Goal 11, Goal 12, Goal 13, Goal 14, Goal 15 (UNESCAP, 2018)

               SEEA ได้รับการพัฒนาบนฐานแนวคิดเดียวกับระบบบัญชีประชาชาติ (SNA) ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี SNA ที่คำนึงถึงเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ได้ทั้งแนวคิด การจัดจำแนก และวิธีการจัดทำ จึงเป็นเสมือนเป็นบัญชีบริวาร (Satellite Accounts) ประเภทหนึ่งของ SNA ที่สะท้อนถึงปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยในการวัดค่าทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจร่วมกัน (United Nations, 2014)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดทำระบบบัญชีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย