เผยแพร่เอกสาร "การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ)"
12 ม.ค. 58

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ มาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่คือ "การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ) เพื่อจัดจำแนกข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของสินค้าและบริการ เช่น ข้อมูลด้านการผลิต การค้า การบริโภคสินค้า และการขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึง ผลผลิต (Output) ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) อันประกอบด้วยสินค้าและบริการ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานสากลได้ ได้แก่ Central Product Classification Version 2 (CPC Ver.2) และ พิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน Harmonized Commodity Description and Coding System, 2007 (HS 2007) โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  http://statstd.nso.go.th/classification/description.aspx?id=36