มาตรฐานการผลิตสถิติเสนอ ครม. ปี 2565
29 เม.ย. 22

 - การจัดประเภทผลิภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Central Product Classification 2020 : TCPC 2020)

 

 - มาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร : สกุลเงิน