ข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติ
14 มิ.ย. 19

สถิติการประมาณการจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม