ประชาสัมพันธ์

11 ม.ค. 58
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่
เว็บใหม่

12 ม.ค. 58
เผยแพร่เอกสาร "การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ)"
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ มาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่คือ "การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ) เพื่อจัดจำแนกข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของสินค้าและบริการ เช่น ข้อมูลด้านการผลิต การค้า การบริโภคสินค้า และการขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้ห...

16 มี.ค. 58
ประกาศวันหยุด


14 มิ.ย. 19
ข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติ
สถิติการประมาณการจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม