หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: UNESCO Institute for Statistics
Name: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Institute for Statistics
Abbreviation: UNESCO Institute for Statistics
Address: CP. 6128 Succursale Centre-Ville Montreal, Quebec, H3C 3J7 Canada
Phone: (1-514) 343 6880
Fax: (1-514) 343 6882
Email: information@uis. unesco.org
Website: http://www.uis.unesco.org/ev_en.php? ID=2867_201&ID2=DO_TOPIC