หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: OECD
Name: Organisation for Economic Co-operation and Development
Abbreviation: OECD
Address: OECD 2, rue Andr? Pascal F-75775 Paris Cedex 16 France
Phone: +33 1.45.24.82.00
Fax:
Email: stat.contact@oecd.org
Website: http://www.oecd.org/department/0,2688, en_2649_33715_1_1_1_1_1,00.html