หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: WCO
Name: World Customs Organization
Abbreviation: WCO
Address:
Phone:
Fax:
Email:
Website: http://www.wcoomd.org/ie/En/ Topics_Issues/topics_issues.html