หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: IMF
Name: International Monetary Fund
Abbreviation: IMF
Address: -
Phone: (202) 623-6869
Fax: (202) 623-6562
Email: imfcenter@imf.org
Website: http://www.imf.org/external/standards /index.htm