หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: ILO
Name: The Bureau of Statistics, International Labour Organization
Abbreviation: ILO
Address: -
Phone: +41.22.799.863
Fax: +41.22.799.6957
Email: stat@ilo.org
Website: http://www.ilo.org/public/english/ bureau/stat/class/index.htm