หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: NSO, Thailand
Name: National Statistics Office, Thailand
Abbreviation: NSO, Thailand
Address: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Phone: 021417447
Fax:
Email: pstand@nso.go.th
Website: http://statstd.nso.go.th/