หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: DOE
Name: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
Abbreviation: DOE
Address:
Phone:
Fax:
Email: tsic2551@gmail.com
Website: doe.go.th