หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: EUROSTAT
Name: The Statistical Office of the European Communities
Abbreviation: EUROSTAT
Address:
Phone:
Fax:
Email: xxx@europa.eu
Website: http://epp.eurostat.ec.europa.eu