หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ: UNSD
Name: United Nations Statistics Division
Abbreviation: UNSD
Address: United Nations New York, NY 10017 United States of America
Phone:
Fax: +1 212/963 4116
Email: statistics@un.org
Website: http://unstats.un.org/unsd/default.htm