หน่วยงานมาตรฐานสถิติในประเทศ
No Abbreviation Name
1 CCSS Center for Civil Society Studies, Johns Hopkins University;
2 FAOSTAT Food and Agriculture Organization Statistics;