กลุ่มมาตรฐานสถิติ

กองบริหารจัดการระบบสถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2141 7447, 0 2141 449

อีเมล์ : pstand@nso.go.th