พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญ จำเป็นต่อการวางแผน และประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยสถิติภาครัฐมีสมรรถนะในการจัดทำข้อมูลสถิติที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 มีระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564) สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้ง ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ระบบสถิติประเทศไทยเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการตอบโจทย์การตัดสินใจและกำหนดนโยบาย การพัฒนาทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่)

วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีระบบสถิติที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการให้บริการข้อมูลสถิติ
 
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบสถิติของประเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2. การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิติจากการสำรวจและการเชื่อมโยงสถิติ
3. การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล
4. การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ภาพ 7 ยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
 
 
จากการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 และแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาทั้งสองแผนเหลื่อมระยะเวลากับแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2564  เพื่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติสามารถดำเนินการต่อเนื่อง จึงได้นำแผนดังกล่าวมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์โดยกำหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติในการจัดทำ ปรับปรุงข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมหน่วยงานสถิติทั้งภาครัฐ/เอกชนให้เข้าใจและมีการประเมินคุณภาพสถิติ

 

กลยุทธ์  1 การจัดทำมาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้าหมาย มีการพัฒนามาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อใช้ผลิตสถิติทางการ
แนวทางการดำเนินงาน
- พัฒนากลไกการผลิตมาตรฐานสถิติประเทศไทย
- พัฒนามาตรฐานสถิติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสถิติให้มีความรู้ด้านมาตรฐานสถิติ
ตัวชี้วัด
- มีแนวทางการผลิตมาตรฐานสถิติประเทศไทย (ภายใน 1 ปี)
- มีการผลิตมาตรฐานสถิติปีละ 2 เรื่อง (ภายใน 2 ปี)
- บุคลาที่รับผิดชอบการผลิตสถิติทางการของหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมด้านมาตรฐานสถิติและผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าสองในสาม (ภายใน 6 ปี)
 
โครงการ 1 โครงการพัฒนามาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์ มาตรฐานสถิติเป็น “โครงสร้างหลัก” ของการผลิตสถิติ ทำให้สถิติที่ผลิตโดยหน่วยงานต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และเปรียบเทียบกันได้โดยพัฒนาระบบและกลไกการผลิตมาตรฐานสถิติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงาน
- พัฒนาระบบและกลไกการผลิตมาตรฐานสถิติประเทศไทย
- พัฒนามาตรฐานสถิติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสถิติให้มีความรู้ด้านมาตรฐานสถิติ
ระยะเวลา ภายใน 6 ปี
งบประมาณ งบประมาณการพัฒนามาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 
กลยุทธ์  2 การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
เป้าหมาย มีการใช้มาตรฐานสถิติในหน่วยงานที่มีการผลิต จัดทำสถิติ
แนวทางการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติในหน่วยงานที่มีการผลิต จัดทำสถิติ
ตัวชี้วัด
- หน่วยงานมีการใช้มาตรฐานสถิติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ปีแรกที่มีการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติเป็นปีฐาน (ภายใน 6 ปี)
 
โครงการ 1  โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์ การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติในหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิต และผู้ใช้สถิติ จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลสถิติ
แนวทางการดำเนินงาน
- ให้บริการและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับสถิติที่ใช้วางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับชาติ
ระยะเวลา ภายใน 6 ปี
งบประมาณ งบประมาณการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ

 

กลยุทธ์  3 การพัฒนาคุณภาพสถิติ
เป้าหมาย มีการประเมินคุณภาพสถิติโดยหน่วยงานที่ผลิตสถิติ (Self-assessment)
แนวทางการดำเนินงาน
- มีการใช้องค์ความรู้ในเรื่องหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand Statistics Code of Practise: TCoP)
- ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณภาพสถิติโดยหน่วยงานที่ผลิตสถิติ (Self-assessment)
ตัวชี้วัด
- สถิติทางการที่สำคัญและจำเป็นระดับประเทศเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพสถิติโดยหน่วยงานที่ผลิตสถิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ภายใน 6 ปี)
- สถิติทางการที่สำคัญและจำเป็นระดับประเทศเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพสถิติโดยผู้ใช้สถิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ภายใน 6 ปี)
 
โครงการ 1  โครงการประเมินคุณภาพสถิติทางการโดยหน่วยสถิติ (Self-assessment)
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์ หน่วยสถิติอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสถิติบางรายการหรือมีการผลิตรายการสถิติเพิ่มเติม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องประเมินคุณภาพสถิติทางการเป็นระยะๆ โดยในขั้นแรก การประเมินควรเริ่มต้นโดยหน่วยงานที่ผลิตสถิตินั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่สุด
แนวทางการดำเนินงาน
- หารือ/ทำความเข้าใจกับหน่วยสถิติที่จะดำเนินงานประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง
- ประสานให้หน่วยสถิติประเมินคุณภาพสถิติทางการของตนเองตามหลักปฏิบัติ
- สำนักงานสถิติแห่งชาติรวบรวม/ประมวลผลการประเมินคุณภาพสถิติทางการของหน่วยงานสถิติต่างๆ 
ระยะเวลา ภายใน 6 ปี
งบประมาณ งบประมาณการประสานงานและการดำเนินการประเมินคุณภาพข้อมูล รวบรวม และประมวลผล
 
โครงการ 2  โครงการประเมินคุณภาพสถิติทางการโดยหน่วยสถิติ (Self-assessment)
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์ สถิติทางการแต่ละรายการที่ผลิตโดยหน่วยสถิติทั้ง 21 สาขา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย สื่อมวลชน ฯลฯ นอกจากนี้ความต้องการใช้สถิติทางการของผู้ใช้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสังคม เศรษฐกิจ ทั้งในด้านรายการสถิติที่ใช้ ช่วงเวลาที่ใช้และช่องทางการเข้าถึงข้อมูล จึงมีความจำเป็นต้องสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการเป็นระยะๆ 
แนวทางการดำเนินงาน
- ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์สถิติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสถิติ
- ประสานให้ผู้ใช้สถิติประเมินคุณภาพที่หน่วยสถิติผลิต
- สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับหน่วยสถิติรวบรวม ประมวล และสรุปผลการประเมินคุณภาพสถิติทางการ 
ระยะเวลา ภายใน 4 ปี
งบประมาณ งบประมาณการประสานงานและการดำเนินการประเมินคุณภาพข้อมูล รวบรวม และประมวลผล