แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีมาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน
เพื่อให้สถิติของประเทศพร้อมสู่การแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง”
พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสถิติทางการของหน่วยงานให้มีความรู้ด้านมาตรฐานสถิติ
3. ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ
 
ยุทธศาสตร์