แผนปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. 2557 –2561

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
 
โครงการ 1.1 โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศ
หลักการและวัตถุประสงค์:
การบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศให้มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นต้องมีคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ มีหน่วยประสานงานด้านการพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นตามแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนินงาน:
1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักวิชาการสถิติและมาตรฐานสถิติ 
องค์ประกอบ:
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประธาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่:
1) กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
2) กำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านคุณภาพสถิติทางการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
3) รายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
2. จัดตั้งหน่วยประสานงานด้านการพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ให้มีความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ตามแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
หน้าที่:
1) ประสานงานตามระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการระหว่างคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และหน่วยสถิติต่างๆ 
2) ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
3) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อแนะนำแนวทางการจัดการคุณภาพสถิติทางการในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงาน
4) เสนอแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการให้สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของหน่วยสถิติ
3. จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย  เช่น
- หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
- แบบประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง พร้อมทั้งเกณฑ์การวัดระดับคุณภาพรายการสถิติทางการ
- แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้พร้อมทั้งเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการ
- ฯลฯ
ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ: สำนักงานสถิติแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณในการประสาน จัดประชุมและค่าเบี้ยประชุม  รวมถึงงบประมาณการจัดจ้างที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างต่อเนื่อง

โครงการ 2.1 โครงการประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง
หลักการและวัตถุประสงค์:
สถิติทางการของหน่วยงานที่ผลิตในแต่ละสาขาทั้ง 21 สาขา อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสถิติทางการในบางรายการหรือมีการผลิตรายการสถิติทางการเพิ่มเติม  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องประเมินคุณภาพสถิติทางการเป็นประจำทุกปี ในการประเมินคุณภาพสถิติทางการดังกล่าว  หากประเมินโดยหน่วยงานที่ผลิตสถิติทางการจะทำให้ได้ผลการประเมินที่มีความเชื่อถือได้มาก ตลอดจนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประเมินด้วย
แนวทางการดำเนินงาน:
1. หน่วยงานที่ผลิตสถิติทางการของแต่ละสาขาประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น
2. หน่วยสถิติประเมินผลคุณภาพสถิติทางการของแต่ละรายการที่ผ่านการประเมินจากหน่วยสถิติแล้วโดยใช้เกณฑ์วัดระดับคุณภาพรายการสถิติทางการที่กำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสถิติทางการที่ผลิต
ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2558 – 2561
งบประมาณ: หน่วยสถิติและสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยผลิตสถิตทางการ

 

โครงการ 2.2 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการ
หลักการและวัตถุประสงค์:
สถิติทางการแต่ละรายการที่ผลิตโดยหน่วยสถิติทั้ง 21 สาขาจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย สื่อมวลชนตลอดจนนักศึกษา นอกจากนี้ความต้องใช้สถิติทางการของผู้ใช้ในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมประเพณี ทั้งในด้านรายการสถิติที่ใช้ ช่วงเวลาที่ใช้ และสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลฯ จึงมีความจำเป็นต้องสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการเป็นประจำทุกปี
แนวทางการดำเนินงาน:
1. เลือกตัวอย่างผู้ใช้สถิติทางการในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย สื่อมวลชน และนักศึกษาฯ มาวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถิติทางการที่หน่วยสถิติแต่ละแห่งผลิตขึ้น ซึ่งประกอบด้วยรายการสถิติทางการที่สำคัญ และภาพรวมของรายการสถิติทางการที่แต่ละหน่วยงานผลิตขึ้น
2. ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการในแต่ละกลุ่มและรวมทุกกลุ่ม
ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2559 – 2561
งบประมาณ: หน่วยสถิติและสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยผลิตสถิตทางการ
 
โครงการ 2.3 โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
หลักการและวัตถุประสงค์:
การบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ พ.ศ. 2557–2561  ที่วางไว้หรือไม่ มีความจำเป็นต้องติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา หน่วยสถิติฯ สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวทางการดำเนินงาน:
1. สร้างแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และหน่วยผลิตสถิตทางการพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการติดตามและประเมินผลฯลฯ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยใช้แบบติดตามและประเมินที่สร้างไว้
3. ประมวลผลและสรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการโดยใช้เกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
4. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2558 – 2561
งบประมาณ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการอย่างยั่งยืน
 
โครงการ 3.1 โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
หลักการและวัตถุประสงค์:
การบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน แต่ในปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพสถิติทางการของแต่ละหน่วยงาน
แนวทางการดำเนินงาน:
1. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
2. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
3. จัดอบรมบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิต   การเผยแพร่และให้บริการ และการนำสถิติทางการไปใช้ประโยชน์
4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2558 – 2561 
งบประมาณ: สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

โครงการ 3.2 โครงการส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพสถิติทางการอย่างยั่งยืน
หลักการและวัตถุประสงค์:
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยสถิติจัดการคุณภาพสถิติทางการที่ผลิตและเผยแพร่ให้มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
แนวทางการดำเนินงาน:
1. สำนักงานสถิติแห่งชาติควรมีปฏิญญาว่าด้วยคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีการพัฒนาสถิติทางการของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. หน่วยสถิติควรกำหนดนโยบาย/แนวทางในการจัดการคุณภาพสถิติทางการ เพื่อให้การผลิตและเผยแพร่สถิติทางการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2558 – 2561 
งบประมาณ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
ตาราง 1 แผนปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562