แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ประเทศไทยมีการจัดการคุณภาพสถิติทางการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการพัฒนาประเทศ”

 

พันธกิจ (Missions)
1. บริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ 
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาคุณภาพสถิติทางการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

 

เป้าหมาย (Goals)
1. หน่วยสถิติและผู้ใช้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ 
2. สถิติทางการมีคุณภาพและเชื่อถือได้สามารถนำมาใช้ตัดสินใจและเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ
3. บุคลากรในหน่วยสถิติได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสถิติทางการ รวมถึงความรู้และเทคนิคในการผลิตสถิติทางการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การเผยแพร่และให้บริการสถิติทางการต่อสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการนำสถิติทางการไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)