“สถิติ” ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญ เป็นต้นน้ำแห่งองค์ความรู้ที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล การกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาในระดับประเทศ  แต่เนื่องจากบริบทของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริหารต่างต้องการสถิติที่มีความถูกต้องแม่นยำที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส  “คุณภาพสถิติ” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยสถิติต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า สามารถผลิตสถิติและสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันเวลา และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นองค์กรในการผลิตข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ (Fundamental Statistics) และเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภาพ โดยมีกลไกการดำเนินงานคือ แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยเพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของหน่วยสถิติในการจัดทำสถิติให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และเพื่อกำหนดมาตรฐานในการนำไปใช้เป็นแนวทางของการผลิตสถิติของหน่วยสถิติให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสถิติที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศ หรือเรียกว่า “สถิติทางการ” (Official Statistics) ซึ่งสถิติดังกล่าวต้องเป็นสถิติที่มีระบบการผลิตถูกต้องตามหลักการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด รวมถึงเป็นสถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับประเทศไทย 

 

ทางการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ “กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสถิติประเทศไทย” จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล  บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  เกิดผลนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง  รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทางด้านสถิติของหน่วยผลิตสถิติทางการมีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติของประเทศ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้สถิติทางการของประเทศมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ว่า “สถิติทางการเป็นฐานข้อมูลสถิติหลักของประเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อตัดสินใจ และเป็นข้อมูลสำคัญที่ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้”