ความหมายของมาตรฐานและมาตรฐานสถิติ

 

มาตรฐาน คือ?

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
ให้ความหมายของคำว่า “มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 
(1) ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้างมิติ ขนาด แบบ รูปร่าง น้ำหนัก ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
(2) หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การทำเครื่องหมาย หรือฉลาก
(3) วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
(4) ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือระบบอื่นใด
(5) นิยาม แนวทาง ข้อแนะนำ หน่วยวัด การทดสอบ การสอบเทียบ การทดลอง การวิเคราะห์ การวิจัย การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมินที่เกี่ยวกับ (1) (2) (3) (4) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน

 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: ISO) 

 

 

ให้ความหมายของคำว่า “มาตรฐาน”  คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และ  ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เอกสารดังกล่าววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามข้อกำหนดที่วางไว้

 

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 

ให้ความหมายของคำว่า “มาตรฐาน”  คือ สิ่งที่ถือเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด

 

มาตรฐานสถิติ คือ? 

มาตรฐานสถิติ  คือ ข้อกำหนดหรือแนวทางที่ตกลงร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทั้งจากการสำรวจและจากการบริหารงานในการผลิตสถิติเรื่องต่างๆ  ที่ช่วยให้สามารถบูรณาการทั้งข้อมูลต่างช่วงเวลาและต่างแหล่งข้อมูลได้  ซึ่งประกอบด้วย 

 

1. มาตรฐานกระบวนการผลิตสถิติ เช่น แบบจำลองกระบวนการงานสถิติทั่วไป กระบวนการผลิตสถิติจากการสำรวจด้วยตัวอย่าง กระบวนการผลิตสถิติจากทะเบียน เป็นต้น
2. มาตรฐานกรอบแนวคิดการผลิตสถิติ เช่น คำนิยาม หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ ชื่อตัวแปร การจัดจำแนก คำถาม เป็นต้น
3. มาตรฐานการเผยแพร่สถิติ เช่น สัญลักษณ์การนำเสนอข้อมูล คำอธิบายข้อมูลหรือ Metadata แนวปฏิบัติในการรักษาความลับข้อมูล  การนำเสนอรายงานสถิติ การนำเสนอด้วยภาพ เป็นต้น