การจัดการคุณภาพสถิติประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการคุณภาพสถิติ โดยรวบรวมแนวคิดจากองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยสถิติประเทศต่างๆ และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานของหน่วยสถิติในประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมร่วมกันและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ

ภาพ 9 การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) เพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการ

 

ความหมายของคุณภาพสถิติ

คำนิยามของคุณภาพสถิติคือ “ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์/การนำไปใช้ โดยมีกระบวนการผลิตสถิติที่ดีตามหลักวิชาการ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สอดคล้องและมีมาตรฐาน”