หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย 
 
จากหลักพื้นฐานสถิติทางการ 10 ประการของสหประชาชาติที่เปรียบเสมือนกรอบแนวทางการดำเนินงานในเชิงนโยบายเพื่อให้ได้สถิติทางการที่ดีมีคุณภาพ   เพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้ แต่ละประเทศจึงนำหลักการพื้นฐานสถิติทางการมาถอดออกเป็น Code of Practice for Official Statistics  เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยสถิติต่างๆ ในการพัฒนา การผลิต การเผยแพร่ และการให้บริการสถิติทางการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิติทางการ (Thailand Statistics Code of Practice: TCoP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านคุณภาพสถิติทุกประเภท เช่น สถิติจากการสำมะโน/สำรวจด้วยตัวอย่าง สถิติจากการบริหารงาน เป็นต้น ตลอดทั้งกระบวนการนับแต่ขั้นตอนแรกของการจัดทำ การออกแบบชุดข้อมูล และการออกแบบระบบที่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพข้อมูลเข้าไปตั้งแต่ต้น การประมวลผลข้อมูลจนสิ้นสุดกระบวนการ รวมไปถึงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน โดยเชื่อมั่นว่า การนำหลักปฏิบัติสำหรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิติทางการมาใช้จะส่งผลให้ข้อมูลมีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลในทุกภาคส่วนต่อเนื่องกันไป

 

หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน (Institutional Environment)  กระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes)  และผลผลิตทางสถิติ (Statistical Output) ที่ครอบคลุม 9 หลักปฏิบัติ และชุดตัวชี้วัดในแต่ละหลักปฏิบัติ ดังนี้
 
สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน (Institutional Environment) ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติข้อที่ 1 ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and Independence)
หลักปฏิบัติข้อที่ 2 การรักษาข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัด (Statistical Confidentiality)
 
กระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes) ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติข้อที่ 3 ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติ (Sound Methodology)
หลักปฏิบัติข้อที่ 4 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม (Appropriate Statistical Procedures)
 
ผลผลิตทางสถิติ (Statistical Output) ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)
หลักปฏิบัติข้อที่ 6 ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability)
หลักปฏิบัติข้อที่ 7 ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา (Timeliness and Punctuality)
หลักปฏิบัติข้อที่ 8 ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้ (Coherence and Comparability)
หลักปฏิบัติข้อที่ 9 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Accessibility)
 
 
 
แต่เนื่องด้วยระบบสถิติของประเทศเป็นแบบกระจายงานคือ มีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติด้วยการสำมะโนและสำรวจ และมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ผลิตสถิติจากการปฏิบัติงาน จากทะเบียน และจากความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน ดังนั้น การนำหลักปฏิบัติสำหรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิติทางการมาใช้ ในการจัดการคุณภาพสถิติทางการจะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติและผลิตสถิติจากการสำมะโนและสำรวจด้วย  จำเป็นต้องดำเนินการตามหลักปฏิบัติถึง 4 ด้าน ได้แก่ ระบบสถิติ  สภาพแวดล้อมของสถาบัน กระบวนการทางสถิติ และผลลัพธ์และการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมดในการบริหารจัดการและคุณภาพสถิติที่ผลิต ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ผลิตสถิติจากการบริหารงาน/งานทะเบียน และจากการสำรวจ จะวัดคุณภาพสถิติใน 3 มุมมอง คือ สภาพแวดล้อมของสถาบัน กระบวนการทางสถิติ และผลลัพธ์และการเผยแพร่ข้อมูล ก็เพียงพอที่จะสะท้อนถึงคุณภาพได้