“สถิติ” ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญ เป็นต้นน้ำแห่งองค์ความรู้ที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล การกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศที่รัฐบาลจำเป็นต้องมีข้อมูลสถิติด้านต่างๆ ที่เป็น “องค์ความรู้จากสถิติที่เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ” เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ระดับกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องมี “องค์ความรู้จากสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทำเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนจัดสรรทรัพยากร และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน” ระดับภาคเศรษฐกิจและเอกชน ที่ต้องใช้ข้อมูลสถิติเพื่อเป็น “องค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุน การจ้างงาน และกำลังซื้อของประชาชน” ระดับนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษาที่ต้องมี “องค์ความรู้ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาในสาขาวิชาด้านต่างๆ” ไปจนถึงระดับประชากรที่ต้องใช้ “องค์ความรู้เกี่ยวกับสถิติพื่อการตัดสินใจในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว”

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นองค์กรในการผลิตข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ (Fundamental Statistics) และเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภาพ โดยมีกลไกการดำเนินงานคือ แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยเพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของหน่วยสถิติในการจัดทำสถิติให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และเพื่อกำหนดมาตรฐานในการนำไปใช้เป็นแนวทางของการผลิตสถิติของหน่วยสถิติให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสถิติที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศ หรือเรียกว่า “สถิติทางการ” (Official Statistics) ซึ่งสถิติดังกล่าวต้องเป็นสถิติที่มีระบบการผลิตถูกต้องตามหลักการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด รวมถึงเป็นสถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับประเทศไทย

 

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน มีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ “กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย” จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เกิดผลนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทางด้านสถิติของหน่วยผลิตสถิติทางการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติของประเทศ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้สถิติทางการของประเทศมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ว่า “สถิติทางการเป็นฐานข้อมูลสถิติหลักของประเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อตัดสินใจ และเป็นข้อมูลสำคัญที่ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้”