ดาวน์โหลด

มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ:


ดาวน์โหลดเอกสาร:

 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรฐานเพศ
   •   Sex.pdf - ขนาด 284.91 KB  Download
  • มาตรฐานอายุ
   •   Age1.pdf - ขนาด 344.43 KB  Download
  • มาตรฐานประเทศ
   •   Country.pdf - ขนาด 1.28 MB  Download
  • มาตรฐานสถานภาพการทำงาน
   •   Status of Employment.pdf - ขนาด 254.49 KB  Download
  • มาตรฐานอุตสาหกรรม
   •   Indrustry.pdf - ขนาด 1.75 MB  Download

ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม:
ดาวน์โหลดฐานข้อมูลชุดรหัส:

มาตรฐานสถิติ:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือการจัดจำแนกสถิติ
   •   guideline.pdf - ขนาด 1.43 MB  Download
  • กรอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
   •   กรอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน.pdf - ขนาด 2.37 MB  Download
  • นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ
   •   นโยบายมาตรฐานสถิติ A5 (6-8-63).pdf - ขนาด 649.00 KB  Download
 • เอกสารเพิ่มเติม
  • ร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติ
   •   แนวทางการทำจัดรายงานสถิติ.pdf - ขนาด 1.43 MB  Download
   •   มาตรฐานสัญลักษณ์.pdf - ขนาด 370.04 KB  Download
  • แบบสอบถามออนไลน์เพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติ
   •   แบบสอบถามความคิดเห็น_ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานสถิติ.pdf - ขนาด 346.04 KB  Download
   •   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในตารางสถิติ.pdf - ขนาด 261.98 KB  Download
  • ร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ
   •   มาตรฐานจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตามมหาดไทย ปรับใหม่.pdf - ขนาด 503.00 KB  Download
   •   มาตรฐานศาสนา.pdf - ขนาด 313.93 KB  Download
   •   ภาคผนวกมาตรฐานศาสนา.pdf - ขนาด 69.00 KB  Download
  • แบบสอบถามออนไลน์เพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ
   •   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสถิติ _ ศาสนา.pdf - ขนาด 281.57 KB  Download
   •   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสถิติ _ เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์.pdf - ขนาด 607.20 KB  Download
  • Metadata DG v1.0
   •   Metadata DG v1.0_20200616_Final.pdf - ขนาด 683.68 KB  Download