แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2562

 

        ประเทศไทยมีระบบสถิติที่มีลักษณะเป็นแบบกระจายงาน โดยแต่ละหน่วยงานสามารถผลิตสถิติทางการตามความต้องการของตนเองได้   เช่น สถิติจากงานทะเบียน สถิติจากการสำรวจหรือสำมะโน  เป็นต้น  โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการระบบดังกล่าว ส่งผลให้การผลิตสถิติทางการของหน่วยงานต่างๆ มีการกำหนดรหัส คำนิยาม ชื่อตัวแปร และอื่นๆ ในเรื่องเดียวกันแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานสถิติจึงเป็นเรื่องสำคัญในการช่วยให้หน่วยสถิติของประเทศสามารถผลิตสถิติทางการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากสถิติทางการร่วมกัน เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการสถิติของประเทศ  ถึงแม้ว่าจะเป็นสถิติที่ผลิตจากหน่วยงานที่ต่างกันหรือจัดทำขึ้นในคาบเวลาที่ต่างกัน จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2562

         การจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานสถิติฯ ครั้งนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือแผนการปฏิบัติราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถิติ ศึกษาหน่วยงานสถิติต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติ วิเคราะห์สถานะการใช้รหัส คำนิยามหรือคำจำกัดความ และชื่อตัวแปรในการผลิตสถิติทางการของหน่วยสถิติ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถิติ หลังจากนั้นได้นำผลการศึกษาดังกล่าวมาวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีมาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน

เพื่อให้สถิติของประเทศพร้อมสู่การแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง”

พันธกิจ

  1. พัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสถิติทางการของหน่วยงานให้มีความรู้ด้านมาตรฐานสถิติ
  3. ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ

ยุทธศาสตร์

 

          เพื่อให้สถิติทางการของประเทศเป็นมาตรฐานตามหลักสากลมีคุณภาพและสามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงมีการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติในหน่วยสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถิติประเทศไทย

 

ตัวชี้วัด

     1.1  มีกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถิติประเทศไทย

กลยุทธ์

     1.1 สร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถิติประเทศไทย

ผลผลิต

     1.1  มีคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานสถิติเฉพาะเรื่อง

     1.2  มีขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทยที่เป็นระบบ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสถิติทางการของหน่วยงานให้มีความรู้ด้านมาตรฐานสถิติ

 

ตัวชี้วัด

     2.1  บุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสถิติทางการของหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมด้านมาตรฐานสถิติ  และผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

กลยุทธ์

     2.1 พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสถิติทางการของหน่วยงานให้มีความรู้ด้านมาตรฐานสถิติ

ผลผลิต

     2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสถิติทางการของหน่วยงานมีความรู้ด้านมาตรฐานสถิติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

ตัวชี้วัด

     3.1   มีมาตรฐานสถิติประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างน้อย 8 เรื่องในระยะเวลา 4 ปี

กลยุทธ์

     3.1 วิเคราะห์สถานะมาตรฐานสถิติเพื่อ กำหนดเรื่องจัดทำมาตรฐานสถิติ

     3.2 พัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ผลผลิต

     3.1 รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์สถานะการใช้มาตรฐานสถิติ

     3.2 มีผลการจัดลำดับความสำคัญและเรื่องเพื่อนำมาจัดทำมาตรฐานสถิติ

     3.3 มีมาตรฐานสถิติประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างน้อย 8 เรื่อง ในระยะเวลา 4 ปี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การให้บริการและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติประเทศไทย

 

ตัวชี้วัด  

     4.1  ปริมาณการเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานสถิติของหน่วยงานและผู้ใช้สถิติทางการ

     4.2  มีเครือข่ายด้านมาตรฐานสถิติทั้งหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประสานเครือข่าย

     4.3  มีรายงานผลการดำเนินงานและการนำมาตรฐานสถิติไปใช้

กลยุทธ์

     4.1  ให้บริการมาตรฐานสถิติอย่างเท่าเทียม

     4.2  พัฒนาเครือข่ายมาตรฐานสถิติประเทศไทย

     4.3 ติดตามและประเมินผลการใช้มาตรฐานสถิติประเทศไทย

ผลผลิต

     4.1 หน่วยงานและผู้ใช้สถิติทางการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาตรฐานสถิติอย่างเท่าเทียม

     4.2 มีรายชื่อเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้มาตรฐานสถิติทั้งหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล

     4.3 มีการจัดประชุมเครือข่ายด้านมาตรฐานสถิติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

     4.4 มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการนำมาตรฐานสถิติไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง