เอกสารอ้างอิง

- National Statistics, National Statistics Code of Practice, Protocol on Statistical Integration and Classification, Revision, February 2008, Version 1.2

- OECD, Statistical Standard, Glossary of Statistical Terms, [Online]. Available: http://stats.oecd.org/glossary/. (Access date: December, 2016).

- Statistics New Zealand, Principle and Protocols for Producers of Tier 1 Statistics, The official Statistics System, May 2007

- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ, พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ, หลักการพื้นฐานสถิติทางการ (The Fundamental Principle of Official Statistics), 2561

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ, หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand Code of Practice: TCoP), 2558