1. ต้องกำหนดแนวทางการผลิตสถิติทางการให้สามารถบูรณาการได้เพื่อให้ข้อมูลเกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

หน่วยสถิติควรให้ความสำคัญกับการผลิตสถิติที่สามารถนำไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้จะเป็นข้อมูลที่ผลิตจากแหล่งที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยดำเนินการในกระบวนการผลิตสถิติดังนี้

- ก่อนจัดทำสถิติ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งต่างๆ ว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการใช้หรือไม่ ทั้งที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยตรงหรือต้องบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง  ซึ่งแหล่งข้อมูลในที่นี้ รวมถึงแหล่งข้อมูลจากงานวิจัย งานทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถิติเพื่อนำมาตัดสินใจว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้เหมาะสมสำหรับใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่

- หากตัดสินใจที่จะจัดทำสถิติขึ้นใหม่ ต้องคำนึงถึงคือ “การบูรณาการ” เนื่องจากข้อมูลสถิติที่ทำขึ้นใหม่ไม่ควรทำขึ้นมาแล้วตอบวัตถุประสงค์หรือใช้งานได้เพียงอย่างเดียว แต่ควรมีการเพิ่มมูลค่าของข้อมูลให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์หลักที่หน่วยสถิติต้องการจัดเก็บเสียไป โดยดำเนินการดังนี้

- สืบค้นหามาตรฐานสถิติในเรื่องที่ต้องใช้ในการผลิตสถิติทางการ ทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานเจ้าภาพ

- เลือกใช้มาตรฐานสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการผลิต และทำความเข้าใจกับการอ้างอิงมาตรฐานสากล (ถ้ามี) เพื่อให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลสถิติที่ผลิตนั้นสามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

- ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรประสานกับผู้ใช้หลักให้มากที่สุด โดยร่วมหารือเพื่อบูรณาการแบบสอบถามให้ข้อมูลสถิติที่ได้  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุดและลดภาระของผู้ให้ข้อมูลให้เหลือน้อยสุด

- ในการพัฒนาเทคโนโลยี วิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการในการจัดทำสถิติ ต้องคำนึงถึงการบูรณาการให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน

- ตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานว่าออกแบบให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล คำอธิบายข้อมูล (metadata) ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เมื่อจัดทำสถิติแล้วเสร็จควรพยายามบูรณาการสถิติที่ได้กับสถิติอื่นๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

 

2. สนับสนุนการจัดทำและใช้กรอบสถิติร่วม คำนิยาม และการจัดจำแนกสถิติในการผลิตสถิติทางการ

- สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานเจ้าของมาตรฐานสถิติ  ต้องพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการใช้กรอบสถิติร่วม (common statistical frame) มาตรฐานคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม มาตรฐานคำนิยาม และมาตรฐานการจัดจำแนกในหน่วยสถิติ  เพื่อให้เกิดข้อมูลสถิติที่มีความสอดคล้องกัน

- มาตรฐานที่ช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูล  และนำไปสู่การบูรณาการหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่นี้ ได้แก่

- การจัดจำแนก เช่น มาตรฐานการจำแนกเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์  มาตรฐานการจัดจำแนกประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานการจัดจำแนกประเภทอาชีพ เป็นต้น

- หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น หน่วยวิเคราะห์ทางสังคม (เช่น ครอบครัว  ครัวเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น) หน่วยวิเคราะห์ทางธุรกิจ (เช่น วิสาหกิจ บริษัท  สถานประกอบการ เป็นต้น) 

- คำนิยาม

- ข้อคำถามในแบบสอบถาม

- กรอบแนวคิด เช่น กรอบการดำเนินงานระบบบัญชีประชาชาติ คู่มือดุลการชำระเงิน เป็นต้น

- ชื่อตัวแปร

- การทำให้ข้อมูลที่จัดทำในต่างช่วงเวลาและต่างแหล่งข้อมูล  สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เพื่อต้องการให้

 

 

- หน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ต้องพัฒนามาตรฐานสถิติโดย

- ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้

- ทบทวนมาตรฐานสถิติ เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ  กล่าวคือสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลแม้จะจัดทำในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้

- นำเสนอและเผยแพร่การปรับปรุงมาตรฐานสถิติต่อสาธารณชนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

- สนับสนุนให้เกิดการใช้มาตรฐานสถิติเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมีความสอดคล้องกัน และสนับสนุนให้ใช้กับข้อมูลจากการบริหารหากทำได้

- ทุกมาตรฐานสถิติที่ได้รับการยอมรับและประกาศให้ใช้ในการผลิตสถิติทางการ ควรมีการนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงแนวทางและวิธีการนำมาตรฐานสถิติไปใช้อย่างถูกต้อง

- การใช้มาตรฐานการจัดจำแนกสถิติในการผลิตสถิติทางการ  ควรจัดทำหรือเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับที่ละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของแต่ละมาตรฐานการจัดจำแนกสถิติ  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามความต้องการ

- การประเมินคุณภาพสถิติทางการ  ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานสถิติ เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับข้อมูลจากแหล่งอื่นและการเปรียบเทียบข้อมูล

 

3. ให้ความสำคัญกับข้อมูลจากการบริหารงาน (Administrative data) ที่เป็นสถิติทางการ ว่าต้องออกแบบการผลิตข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางสถิติด้วย 

- ในการจัดทำมาตรฐานสถิติต้องคำนึงถึงการนำไปใช้กับข้อมูลจากการบริหารงาน เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพข้อมูลและมาตรฐานคำอธิบายข้อมูล  (metadata)  การรักษาข้อมูลเป็นความลับ การปกปิดข้อมูล และการแบ่งเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์และรหัสต่างๆ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  

- สนับสนุนให้หน่วยสถิติใช้มาตรฐานสถิติในการจัดทำข้อมูลจากการบริหารงาน (ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป็นหลัก)   ตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติได้อีกทางหนึ่ง   และสามารถบูรณาการเข้ากับข้อมูลจากการสำรวจหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นได้ด้วยเพื่อความคุ้มค่า 

 

4. ใช้การแบ่งเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติตามมาตรฐานที่กำหนด 

- สนับสนุนให้หน่วยสถิติใช้การแบ่งเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ทั้งชื่อ รหัสและลำดับการนำเสนอข้อมูลสถิติ  รวมถึงคำนิยามเขตเมืองและชนบทเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลตามมาตรฐานการแบ่งเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ทั้งในรูปแบบรายงานหรือนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data visualization)  

- ตรวจสอบว่ามาตรฐานการแบ่งเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ยังคงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

- หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการแบ่งเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์สำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ ควรตรวจสอบว่ายังคงสอดคล้องหรือเปรียบเทียบได้กับการแบ่งแขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สำคัญ เช่น การแบ่งเขตการเลือกตั้ง หรือการแเบ่งเขตการปกครอง เป็นต้น

- ตรวจสอบว่าข้อมูลสถิติได้อธิบายคำอธิบายข้อมูล (metadata) เกี่ยวกับเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์และรหัสการจัดจำแนกสถิติที่ใช้ไว้อย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์

 

5. สนับสนุนให้หน่วยสถิติใช้มาตรฐานและแนวทางการผลิตสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- หน่วยสถิติสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ เช่น กองสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSD) องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) องค์การศุลกากรโลก (WCO) 

องค์การอนามัยโลก (WHO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะมีทำให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานสากลขององค์กรระหว่างประเทศแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานและการจัดจำแนกสถิติของประเทศให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วย

 

 

- หน่วยสถิติพยายามผลิตสถิติทางการให้สอดคล้องตามกรอบการดำเนินงาน มาตรฐาน คำนิยามที่องค์กรระหว่างประเทศจัดทำเพื่อให้สถิติทางการของประเทศได้มาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับสากลหรือระดับภูมิภาค  ซึ่งหากไม่สามารถทำตามมาตรฐานในรายละเอียดได้อย่างน้อยควรทำให้ได้ในระดับภาพรวมของระดับสากล (Top level)  เนื่องจากการจัดทำมาตรฐานสถิติในระดับประเทศสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้เหมาะสมได้ในระดับย่อย 

 

6. หน่วยสถิติต้องอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้ใช้กรอบการดำเนินงาน แนวทาง หรือมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ ซึ่งมาตรฐานในที่นี้เป็นได้ทั้งระดับสากล ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ

 

- หน่วยสถิติต้องมีการนำเสนอและให้ผู้ใช้เข้าถึงคำอธิบายข้อมูล (metadata) ซึ่งต้องมีการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานที่สนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูลได้แก่ การจัดจำแนก หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ คำนิยาม คำถาม กรอบแนวคิด ชื่อตัวแปร พร้อมทั้งหน่วยงานเจ้าของมาตรฐานที่อ้างอิง โดยต้องแสดงข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคำอธิบายข้อมูล (metadata) 

 

 

- เมื่อใดก็ตามที่หน่วยสถิติพบว่าชื่อหรือคำนิยามเกี่ยวกับกรอบแนวคิด   หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวแปร และการจัดจำแนกของสถิติทางการในเรื่องเดียวกันเกิดความไม่สอดคล้องและไม่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรฐานที่ได้เผยแพร่ หน่วยสถิติจะต้องพัฒนาสถิติทางการให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้เผยแพร่ หากเปรียบเทียบไม่ได้ต้องมีคำอธิบายไว้อย่างชัดเจน

- ในกรณีที่สถิติทางการที่ผลิตมีนโยบายที่จำเป็นต้องใช้การจัดจำแนก หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ คำนิยาม คำถาม กรอบแนวคิด ชื่อตัวแปรที่แตกต่างจากมาตรฐานหรือที่เฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานเท่านั้น 

- หน่วยสถิติต้องยอมรับว่าข้อมูลจะไม่สอดคล้องและไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับข้อมูลจากแหล่งอื่นได้

- หน่วยสถิติต้องเปิดเผยการจัดจำแนก หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ คำนิยาม คำถาม กรอบแนวคิด ชื่อตัวแปร พร้อมอธิบายความแตกต่างจากมาตรฐานไว้ในคำอธิบายข้อมูล (metadata) รวมถึงความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ทราบ

- หน่วยสถิติต้องจัดทำความเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดจำแนก หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ คำนิยาม คำถาม กรอบแนวคิด ชื่อตัวแปรที่หน่วยงานใช้ซึ่งไม่ตรงกับมาตรฐานสถิติของประเทศให้ผู้ใช้ได้ทราบ