สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศ  จึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 หรือที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) 
ภายหลังการสิ้นสุดลงของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ในปี พ.ศ. 2558  กรอบการพัฒนาในระดับโลกจึงเข้าสู่วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (the 2030 Agenda for Sustainable Development) อันประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการดำเนินงานสืบเนื่องจาก MDGs พร้อมทั้งเพิ่มแนวคิดกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development: FfD) เข้ามาใช้ในการติดตามและเพิ่มศักยภาพทางการเงินในแต่ละประเทศ

 

121

 

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา  (Financing for Development: FfD) เป็นกรอบความร่วมมือเชิงนโยบายในระดับนานาชาติด้านการระดมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนา ซึ่งผู้นำและรัฐบาลของประเทศทั่วโลกสร้างข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรมในการจัดหาและการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ รวมถึงให้ความสำคัญต่อประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการความช่วยเหลือในการระดมทรัพยากร เงินทุน ความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาภายในประเทศของตนเอง


[1]    Piriya Pholpirun, “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่งสหประชาชาติ, http://piriya-pholphirul.blogspot.com/2017/03/sustainable-development-goals-sdgs.html

 

 


การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development : FfD)  - บทนำ
ที่มาของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
การระดมทุนเพื่อการพัฒนา VS เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หากต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมต้องมี “ทุน” มาสนับสนุน
“ทุน” หมายถึง? 
7 สาขาปฏิบัติการของวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)
การติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ