เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นข้อตกลงสำหรับชาติสมาชิก (193 ประเทศ) รวมทั้งประเทศไทย ได้ให้การรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นเป้าหมายที่ทุกประเทศผลักดันให้โลกเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกนับจากนี้เป็นระยะเวลา 15 ปี จวบจนปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลอันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน   ซึ่งแต่ละประเทศควรนำเป้าหมายดังกล่าวมาบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศ โดยสามารถปรับหรือเพิ่มตัวชี้วัดของเป้าหมายให้เหมาะกับบริบทการพัฒนาของแต่ละประเทศได้ โดยประเทศไทยได้นำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมายคือ

 

ภาพ 1  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย

ที่มา: https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

 

1. ขจัดความยากจน

2. ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร

3. ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

4. ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

5. สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรี และเด็กหญิงทุกคน

6. จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคน

7. ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามกำลังของตน

8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

9. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

10. ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

11. สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย

12. สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

13. ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

15. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก

16. ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

17. สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องใช้ “ทุน”  จำนวนมาก การระดมทุนจากประเทศร่ำรวยสู่ประเทศยากจนจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุม SDGs ที่ผ่านมา  รวมถึงการบูรณาการเป้าหมายของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (FfD) เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก 

 

 

 

แต่เนื่องจากการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 นั้นเป็นเรื่องใหม่และเป็นสิ่งท้าทายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมเงินโดยประมาณกว่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี การจะบรรลุในเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้โดยง่าย แม้ว่าการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) นั้นยังคงเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญเป็นลำดับแรกๆ  แต่ยังไม่เพียงพอ ตามที่มีการระบุไว้ใน Monterrey Consensus การพัฒนาด้วยเงินนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น รัฐบาลควรสนับสนุนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านนโยบายภาครัฐต่างๆ  ซึ่งในขณะเดียวกัน Commitment ที่ประเทศต่างๆ  ได้ให้ไว้ในระดับสากลก็จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อไปในระดับโลก ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการดำเนินการระดมเงิน เทคโนโลยี นวัตกรรม ฯลฯ จากทุกแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ หรือแม้แต่การสร้างกรอบนโยบายและกฎระเบียบภาครัฐ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การบริโภค และรูปแบบการลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 


การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development : FfD)  - บทนำ
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาคืออะไร?
ที่มาของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
หากต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมต้องมี “ทุน” มาสนับสนุน
“ทุน” หมายถึง? 
7 สาขาปฏิบัติการของวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)
การติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ