การติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

 

ภายใต้การดำเนินงานการระดมทุนเพื่อการพัฒนาจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินการ อุปสรรค และสิ่งท้าทายในการดำเนินการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องมือติดตามและวัดผลการดำเนินงาน เนื่องจากข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประเทศสามารถตัดสินใจและกำหนดนโยบายอย่างถูกต้องภายใต้การดำเนินงานที่โปร่งใส โดยข้อมูลที่ใช้มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากทะเบียนหรือข้อมูลจากการสำรวจที่อยู่ในระบบสถิติ ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อรายงานนี้ ประกอบด้วยข้อตกลง 127 ข้อตกลง  (จำนวนข้อตกลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ

 

ภาพ 3  ความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs และ FfD ที่มีส่วนคาบเกี่ยวกับในส่วนของ Means of Implementation (MOI) โดยเฉพาะในเป้าประสงค์ SDG 17 และที่กระจายอยู่ในบางเป้าประสงค์ของ SDG Goals ต่างๆ

 

1. Implementation of Financing for development outcomes ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงจากการประชุม AAAA ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมาย   SDGs และไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดถึงผลการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าว เช่น 

  • - Enhancement of disclosure practices and transparency in source and destination countries
  • - Sharing best-practices and promote peer-learning and capacity building for contract negotiations
  • - Foster a dynamic and well-functioning business sector, while protecting labour rights and environmental and health standards
  • - Increase coordination among national regulatory authorities to remove obstacles to non-bank remittance service providers accessing payment system infrastructure
  • - Exploit new technologies, promote financial literacy and inclusion, and improve data collection
  • - Develop domestic capital markets, particularly long-term bond and insurance markets where appropriate
  • - Integrate sustainable development into trade policy at all levels
  • - ฯลฯ

 

2. Means of Implementation (MoI) of the post 2015 development agenda เป็นข้อตกลงด้านกลไกการดำเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วย เช่น

 

 

โดยในระดับสากลได้มีการจัดตั้ง Inter-Agency Task Force (IATF) ดูแลการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงแอดดิส อาบาบาในระดับ Global Level จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกปี และทุก 4 ปี (ดังภาพ 3) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ Implementation of Financing for development outcomes และ Means of implementation (MoI) of the post 2015 development agenda มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยใช้แนวทางการจัดทำรายงานผลจาก Millennium Development Goals Gap Task Force ที่เป็นการรายงานความก้าวหน้า  Implementation gaps และการให้ข้อเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่ดีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

[5]    จากการศึกษา Indicators and a Monitoring Framework for FfD: Proposals for Follow-up and Review of the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development,  15 February 2016 


การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development : FfD)  - บทนำ
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาคืออะไร?
ที่มาของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
การระดมทุนเพื่อการพัฒนา VS เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หากต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมต้องมี “ทุน” มาสนับสนุน
“ทุน” หมายถึง? 
7 สาขาปฏิบัติการของวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)