จากเอกสาร Financing sustainable development and developing sustainable finance ได้ระบุว่า “เงินทุนที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030 ต้องใช้เงินมากกว่าพันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี” นอกจากนี้   มูลนิธิของนายบิล เกทส์  “ได้รายงานการคาดการณ์ตัวเลขมูลค่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือ ODA ต่อที่ประชุม G-20 เมื่อปี ค.ศ. 2011 ซึ่งย้ำถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือและความจำเป็นของประเทศผู้ให้รายเดิมในการให้ความช่วยเหลือว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป กลุ่มประเทศผู้ให้รายเดิมน่าจะต้องใช้เงินเพิ่มอีกประมาณแปดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ในขณะที่กลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก OECD น่าจะต้องให้เงินช่วยเหลือประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมี “ทุน” ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมหาศาลโดยได้มีการกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs และ FfD ไว้อย่างชัดเจนในเอกสารวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (Addis Ababa Action Agenda: AAAA) ของการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 3 ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
 
วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)  ประกอบไปด้วย Commitment จำนวนมากซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นเกี่ยวกับ
 
  • - ข้อตกลงของประชาคมใหม่ ที่ทำให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและบริการพื้นฐานที่จำเป็น เนื่องจากยังมีประชากรอีกมากที่ขาดแคลนน้ำและสุขอนามัยที่สะอาด เด็กไม่เรียนหนังสือ และประชากรกว่าครึ่งในโลกไม่ได้รับความปลอดภัยด้านสังคมที่ครอบคลุม รัฐบาลหลายๆ ประเทศจึงได้มี Commitment ที่จะจัดหางบประมาณมาพัฒนาให้ประชาชนมีระบบการคุ้มครองทางสังคม เน้นการลงทุนในบริการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคน ประกอบไปด้วยด้านสุขภาพ การศึกษา พลังงาน น้ำและสุขอนามัย
  •  - จัดตั้ง A Global Infrastructure Forum เพื่อเชื่อมโยงถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่มี (Infrastructure Gap) เนื่องจากความต้องการเงินทุนเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนามีมูลค่าโดย ประมาณ 1 ล้านล้าน ถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี ประเทศต่างๆ จึงตกลงจัดตั้ง Global Infrastructure Forum เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาได้ระบุถึงสมรรถนะและโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดหาย เวทีนี้มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าไม่มีประเทศใดที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง และสร้างความเชื่อมั่นว่ามีการดำเนินการตาม Commitment ที่จะพัฒนามิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  • - เพิ่มการสนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในขณะที่การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) มีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่การแบ่งสรรปันส่วนให้กับประเทศที่ยากจนที่สุดกลับมีจำนวนลดลง ในการนี้ประเทศพัฒนาแล้วได้ให้ Commitment ที่จะเพิ่มการสนับสนุนให้กับประเทศยากจนเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% ของรายได้ประเทศ โดยกลุ่มประเทศใน European Union ได้ให้สัญญาว่าจะดำเนินการภายในปี 2030 นอกจากนี้ประเทศต่างๆ ได้ตกลงยอมรับหรือสร้างความเข้มแข้งในการลงทุนเพื่อสนับสนุนระบบการเมืองการปกครองของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ประกอบไปด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคและทางการเงิน และรัฐบาลต่างๆ ได้มุ่งที่จะสร้างธนาคารเทคโนโลยีขึ้นเพื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2017
  • - จัดตั้งกลไกการอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าของ SDGs (Technology Facilitation Mechanism) ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย United Nations Inter-agencyTask Team, Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs และ Online Platform
  • - สร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศให้ดีขึ้น เพื่อการระดมทรัพยากรภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยประเทศต่างๆ ตกลงที่เสริมสร้างสมรรถนะผ่านไปยัง ODA และตกลงจะสนับสนุนความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศที่มีอยู่ โดยมุ่งให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น  โดยประเทศสมาชิกตกลงที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับ United Nations Committee of Experts on International Cooperation ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี
  • - เพิ่มพลังอำนาจของสตรีเข้าสู่การพัฒนาด้านการเงิน โดย AAAA เน้นย้ำความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิง และเน้นย้ำว่าการเพิ่มพลังอำนาจให้ผู้หญิงสามารถพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ AAAA ต้องการให้ประเทศดำเนินการด้านกฎหมายและการปฏิรูปการบริหารเพื่อทำให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียม และส่งเสริมงบประมาณที่ และการติดตามในมาตรการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

 

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม 3rd Ffd  ได้มีการจัดสัมมนาข้างเคียง (side events) ซึ่งเป็นการพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นเรื่องที่มากกว่าการระดมทรัพยากรทางการเงิน จำนวนมากกว่า 200 หัวข้อ เช่น การลงทุนอย่างยั่งยืนในวัยเด็ก (Sustaining investments in childhood), การระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน (FfD and the promotion of quality infrastructure FfD investment), การใช้ประโยชน์จากเงินทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Leveraging environmental finance for sustainable development) เป็นต้น
 

 

 

 


การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development : FfD)  - บทนำ
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาคืออะไร?
ที่มาของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
การระดมทุนเพื่อการพัฒนา VS เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
“ทุน” หมายถึง? 
7 สาขาปฏิบัติการของวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)
การติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ