ด้วยพัฒนาการของความคิดการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่ได้กล่าวมาแล้ว  วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)  จึงมีความพิเศษที่แตกต่างในเรื่องการระดมทุนเพื่อการพัฒนาจากรูปแบบเดิมที่เน้นการให้ประเทศร่ำรวยและองค์กรระหว่างประเทศช่วยเหลือประเทศยากจนและกำลังพัฒนาในรูปแบบต่างๆ  ทั้งการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance – ODA) การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค มาเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชน และประเทศกำลังพัฒนาทำการช่วยเหลือตนเอง

 

 

 

ตัวอย่างสำคัญที่สามารถเปรียบเทียบ แนวทางการดำเนินงานในลักษณะที่ใกล้เคียงกันและเกิดเป็นรูปธรรม คือ  แนวคิดวิธีดำเนินงาน (Means of Implementation: MOI) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งยังคงให้ความสำคัญเพียงการระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาเท่านั้น แต่วิธีการดำเนินงาน (MOI) ภายใต้แผนปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการระดมทุนในหลากหลายมิติ     ซึ่งรวมถึงการจัดการทรัพยากรที่มิได้จำกัดอยู่เพียงทางการเงิน  แต่ยังรวมถึงมิติอื่น ประกอบด้วย 

 

 

- การเพิ่มศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนาในการจัดหารายได้ทางการคลัง

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ข้อมูลและข่าวสาร

- กฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการระดมทุน

- ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส

- นิติธรรม

- การค้าระหว่างประเทศ

- การต่อต้านคอร์รัปชัน

- เพิ่มความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบ (auditing) 

- ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 

ดังนั้น “ทุน” ที่จะมีการร่วมมือกันระดมหรือจัดหาในที่นี้ หมายถึง เงินทุนที่ได้จากการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ งบประมาณหรือทุนที่ได้รับจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะมีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดระหว่างประเทศ ภายใต้กลไกการปฏิบัติงานที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ นโยบายของภาครัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการไหลเวียนของทุนทั้งในและระหว่างประเทศ และการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้มีทุนที่เพียงพอต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน

 

 

 

 


การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development : FfD)  - บทนำ
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาคืออะไร?
ที่มาของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
การระดมทุนเพื่อการพัฒนา VS เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หากต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมต้องมี “ทุน” มาสนับสนุน
7 สาขาปฏิบัติการของวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)
การติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ