7 สาขาปฏิบัติการของวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)

 

กรอบการดำเนินการระดับโลกในการระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา มีความครอบคลุมมากกว่าแนวคิดการระดมทุนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพียงอย่างเดียว โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความคุ้มครองทางสังคม การลดช่องว่างด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่ดีสำหรับทุกคน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การปกป้องสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสังคมที่มีความสงบและทุกคนมีส่วนร่วม การเคารพสิทธิมนุษย์ชน รวมทั้งความท้าทายของประเทศที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ โดยเฉพาะประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ความท้าทายของประเทศรายได้ปานกลาง โดยในแผนปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA) ได้แบ่งการดำเนินงานการระดมทุนเป็น  7 สาขาการปฏิบัติการ 

 

     1. แหล่งเงินทุนของภาครัฐภายในประเทศ 

มุ่งเสริมสร้างระบบบริหารการจัดเก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการลดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนอย่างผิดกฎหมายภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) รวมถึงการจัดการกับการหลีกเลี่ยงภาษี และการทุจริต ผ่านการเสริมสร้างกฎระเบียบภายในประเทศและการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการลงทุน  นอกจากนี้ เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือและการหารือในประเด็นด้านภาษีระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพิจารณาระหว่างรัฐ

 

     2.  การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชนภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

เน้นความสำคัญของการดำเนินงานภาคเอกชน การลงทุน และนวัตกรรมในฐานะปัจจัยสำคัญต่อศักยภาพในการผลิต การเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน ความสำคัญของการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมเสถียรภาพของตลาดเงินทุน และการส่งเสริมความครอบคลุมด้านการเงินอย่างสมดุลและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านการเงินอย่างรอบด้านและโอกาสของสตรีในการตัดสินใจด้านการเมืองและเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

     3. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเพิ่มระดับความร่วมมือใต้-ใต้ (หรือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา/ด้อยพัฒนา) และประสิทธิภาพด้านการพัฒนา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance – ODA) นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการสนับสนุนประเทศรายได้ปานกลางโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาความร่วมมือ และให้การสนับสนุนอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นของระบบการพัฒนาของสหประชาชาติ (United Nations development system) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์กรระดับภูมิภาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมให้เกิดความสอดประสานระหว่างความเป็นหุ้นส่วนในกรอบที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

 

 

     4. การค้าระหว่างประเทศในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนา 

ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมบาหลี (Bali Package) และเร่งดำเนินการหาข้อสรุปให้ การเจรจาการค้ารอบโดฮา รวมทั้งตระหนักถึงศักยภาพของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และความเชื่อมโยงในการส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

     5. หนี้และการบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน 

โดยเจ้าหนี้และลูกหนี้จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้  สาธารณะที่ไม่ยั่งยืน และให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และผ่านการเจรจาโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของหนี้สาธารณะและรักษาระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย

 

 

     6. การแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับระบบ 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจและการกำหนดมาตรฐานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเน้นย้ำความตั้งใจในการปฏิรูปธรรมาภิบาลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ  เศรษฐกิจโลก การเสริมสร้างสถาบันระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เพื่อป้องกันความรุนแรงทุกรูปแบบ ต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม และขจัดการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเป็นปึกแผ่นของสังคม

 

 

     7. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพ 

เน้นย้ำความสำคัญของการลดช่องว่างทางดิจิทัล (Digital divide) และการกำหนดนโยบายที่จะกระตุ้นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ การวิจัย และการส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ยังจัดตั้งกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี โดยจะเริ่มในช่วงการประชุมสหประชาชาติเพื่อการรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (Post 2015 Development Agenda) เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

นอกเหนือจาก 7 สาขาของการปฏิบัติการ  (Action Items) ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับอีก 2 สาขาพิเศษ คือ

 

- กรอบการดำเนินการระดับโลกในการระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็น Cross-cutting Issues
 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ความคุ้มครองทางสังคม การลดช่องว่างด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่ดีสำหรับทุกคน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การปกป้องสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสังคมที่มีความสงบและทุกคนมีส่วนร่วมการเคารพสิทธิมนุษย์ชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับความท้าทายของประเทศที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ โดยเฉพาะประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และประเทศกำลงพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ความท้าทายของประเทศรายได้ปานกลาง

 

- ข้อมูล การกำกับดูแล และการติดตามผล (Data, monitoring and  follow up) 
เนื่องจากการกำกับดูแลผลการดำเนินการของข้อตกลงแอดดิส อาบาบา ให้ได้ประสิทธิภาพขึ้นกับฐานข้อมูลและสถิติที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม โดยเป็นการดำเนินการตามพันธกรณีทางการเมืองร่วมกันต้องมีการกำกับดูแลโดยรัฐบาลประเทศนั้นๆ และกระทำผ่านสถาบันระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กระบวนการติดตามผลต้องไม่จำกัดเพียงแค่การดำเนินการของภาครัฐเท่านั้น แต่รวมถึงองค์กรที่มิใช่ภาครัฐเพื่อให้การประเมินผลเป็นไปอย่างครอบคลุม 

 

 

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development : FfD)  - บทนำ
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาคืออะไร?
ที่มาของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
การระดมทุนเพื่อการพัฒนา VS เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หากต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมต้องมี “ทุน” มาสนับสนุน
“ทุน” หมายถึง? 
การติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ