ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร่วมรับรอง “วาระการพัฒนาปี 2030 (Agenda 2030) ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ (Sustainable Development Goals: SDGs)”  ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ให้เป็นเป้าหมายระดับสากลที่ชาติสมาชิกร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้ทั่วโลกเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดระยะเวลาบรรลุผลตามเป้าหมายภายใน 15 ปี หรือถึงปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยมีสาระครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนา

 


ดังนั้น หากเปรียบ SDGs เป็นเหมือน “เป้าหมาย” ที่ทุกภาคส่วนของประเทศดำเนินการเพื่อให้บรรลุทั้ง 17 เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมี “ทุน” ที่ประเทศต้องจัดหาเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงเกิดกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาหรือ Financing for Development (FfD) ขึ้นจากผลการประชุมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Third International Conference on Financing for Development) โดย FfD ได้ถูกกำหนดไว้ใน Agenda 2030 เช่นเดียวกับ SDGs แต่มีขอบเขตความคิดที่กว้างและยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทของประเทศมากกว่า SDGs เช่น FfD เน้นการเพิ่มบทบาทการจัดสรรทรัพยากรภายในประเทศกำลังพัฒนา แทนการรอรับความช่วยเหลือจากประเทศร่ำรวยเพียงอย่างเดียว และยังเน้นให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพิ่มบทบาทในการสนับสนุนนโยบายการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสม เป็นต้น การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (FfD) จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ ‘เติมเต็ม’ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพราะการที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ จะต้องอาศัย “ทุน” เพื่อมาสนับสนุน

 

 


การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development : FfD)  - บทนำ
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาคืออะไร?
ที่มาของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
การระดมทุนเพื่อการพัฒนา VS เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หากต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมต้องมี “ทุน” มาสนับสนุน
“ทุน” หมายถึง? 
7 สาขาปฏิบัติการของวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา (AAAA)
การติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ