สถิติทางการ” ข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารราชการเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาประเทศ   เนื่องด้วยประเทศไทยมีลักษณะเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน  กล่าวคือมีหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากที่ผลิตสถิติจากการบริหารงาน งานทะเบียน และจากการผลิตสถิติตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน  และมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยสถิติกลางของประเทศที่ผลิตสถิติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้จากการสำมะโนและสำรวจ 


จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้การผลิตสถิติจากหน่วยงานต่างๆ มีกรอบแนวคิด คำนิยาม หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ การจัดจำแนก และวิธีการผลิตสถิติทั้งที่อ้างอิงมาตรฐานสากลและที่กำหนดขึ้นเองเพื่อใช้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและวัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อมูลสถิติของหน่วยงาน ทำให้ข้อมูลสถิติไม่สามารถบูรณาการหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

 

“นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน” ได้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงานเชิงนโยบายในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทำให้ข้อมูลสถิติสามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในและระหว่างประเทศ  เป็นการสร้างคุณค่าของข้อมูลสถิติให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการใช้มาตรฐานในการผลิตสถิติ


มาตรฐานสถิติ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาและดำเนินงานเพื่อให้ได้ระบบสถิติที่ทันสมัย (Modernization of statistical system) โดยการใช้มาตรฐานมาเป็นตัวปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสถิติที่ไม่ใช่แค่ภายในหน่วยงานเท่านั้น แต่เป็นการปรับปรุงสถิติทางการในเชิง “อุตสาหกรรม” ทั้งระบบสถิติของประเทศ  หากสถิติทางการไม่มีมาตรฐาน การเปรียบเทียบข้อมูลที่ทำโดยหน่วยงานที่แตกต่างกันหรือต่างช่วงเวลากันย่อมทำไม่ได้   ความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นมิติที่สำคัญของคุณภาพ และถ้าข้อมูลเปรียบเทียบไม่ได้จะทำให้การใช้ประโยชน์ของข้อมูลลดน้อยลงและส่งผลต่อความสำคัญของหน่วยงานที่ผลิตข้อมูลนั้นๆ ด้วย