มาตรฐานสถิติ

        มาตรฐานสถิติ           ระบบสถิติของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบกระจายงาน กล่าวคือแต่ละหน่วยงานสามารถผลิตข้อมูลสถิติภายใต้ความต้องการของตนเองได้   ไม...

 

สถานะการใช้มาตรฐานสถิติ


             
การบริหารจัดการระบบสถิติ นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ GSBPM - บทนำ
สถิติทางการ” ข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารราชการเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาประเทศ เนื่องด้วยประเทศไทยมีลักษณะเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน กล่าวคือมีหน่ว... GSBPM Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) เป็นโมเดลกลางที่พัฒนาโดย UNECE Steering Group on Statistical Metadata (METIS) ใช้อธิบายกระบวนงานทางด้านสถิติสำหรับหน่วยงานที่ผลิตสถิติท...