ระบบติดตามมาตรฐานสถิติประเทศไทย

ปีที่พัฒนา มาตรฐานตัวแปร มาตรฐานคำนิยาม มาตรฐานการจัดจำแนก มาตรฐานคำถาม มาตรฐานหน่วยที่ใช้ในการเก็บสถิติ
2561 (ร่าง) อายุ (ร่าง) อายุ (ร่าง) อายุ (ร่าง) อายุ
2560 (ร่าง) อายุ (ร่าง) อายุ