มาตรฐานสถิติ

        มาตรฐานสถิติ           ระบบสถิติของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบกระจายงาน กล่าวคือแต่ละหน่วยงานสามารถผลิตข้อมูลสถิติภายใต้ความต้องการของตนเองได้   ไม...

 

สถานะการใช้มาตรฐานสถิติ


             
การบริหารจัดการระบบสถิติ ข้อปฏิบัติการใช้มาตรฐานสถิติ GSBPM - บทนำ
ข้อปฏิบัติการใช้มาตรฐานสถิติ GSBPM Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) เป็นโมเดลกลางที่พัฒนาโดย UNECE Steering Group on Statistical Metadata (METIS) ใช้อธิบายกระบวนงานทางด้านสถิติสำหรับหน่วยงานที่ผลิตสถิติท...